„Aparat w grun­cie rzeczy jest tak samo twór­czy jak kawałek gliny”

Od 2005 roku zaj­mujemy się uwiecz­nieniem wszel­kich imprez rozrywkowych.

Jesteśmy młodzi, dynamiczni i otwarci na przyjęcie nowych wyzwań.
Fachowa , profesjonalna obsługa i na dodatek bez stresowa.

  • video fil­mowanie ślubów,

  • fil­mowanie wesel, stud­niówek, spo­tkań klasowych, rodzinnych,

  • fotorepor­taże,

  • nagrywanie video,

  • produk­cja filmowa,

  • Zdjęcia ślubne, plenerowe, repor­tażowe, pozowane,

  • foto książki, zdjęcia lot­nicze , zdjęcia grupowe-posiadamy składane schody na 90 osób

Każde zlecenie jest indywidualne, staramy się nie powielać pomysłów. Posiadamy zezwolenia na wykonywanie czyn­no­ści związanych z fotografowaniem i fil­mowaniem pod­czas celebracji litur­gicz­nych. Staramy się w jak naj­lep­szy spo­sób utrwalić Pań­stwa prze­życia aby mogły zachować się na przy­szłość i aby można było do nich wracać myślami….